DOMENII DE ACTIVITATE
ALE MEMBRELOR

Despre AFAFCI

Asociaþia Femeilor de Afaceri si a Femeilor Conducãtoare de Intreprinderi Brasov (AFAFCI), constituitã în ianuarie 2004, este o organizatie neguvernamentalã cu personalitate juridicã, non profit si apoliticã. AFAFCI este continuatoarea Asociatiei Femeilor Manager Brasov, ONG creat în anul 1997.

De la început, membrele asociatiei si-au propus sã fie demne urmase ale doamnelor din orasul de la poalele Tâmpei, care în anul 1850 au înfiinþat “Reuniunea Femeilor Române”, prima organizaþie de femei din tara noastrã menitã a ocroti fetitele orfane  si a contribui la emanciparea culturalã a femeilor române .

“Frumoasã muncã au sãvârºit femeile române ale Ardealului, ajungând un factor însemnat, care a ridicat ºcoli pentru învãþãmântul femenin, a dezvoltat industria naþionalã ºi viaþa economocã femininã, a fãcut serviciile asistenþei sociale,  stând totdeauna la înãlþime, pentru a reprezenta virtutea poporului nostru cu demnitate”- scria Maria Baiulescu, preºedinta Uniunii Femeilor din România la anul 1900 în revista “Boabe de grâu”.

Istoria Asociatiei Femeilor de Afaceri si a Femeilor Conducatoare de Intreprinderi (AFAFCI) este strâns legatã de evoluþia membrielor sale in contextul politic, economic si social al Romaniei de dupa 1989.

Anul 1990 a fost un punct de cotiturã pentru carierele multor femei. Impulsul de schimbare în viaþa lor a fost determinat de dorinþa de a-ºi depãºi limitele.La început, membrele AFAFCI au cãlãtorit în diverse þãri (Italia, Franta, Germania, Tunisia) pentru a face schimb de experienþã cu alți lideri de asociaþii ºi antreprenori. Încã de la înfiinþare, AFAFCI a cultivat relații și parteneriate la nivel local, naþional si international. AFAFCI considerã networking-ul un instrument important pentru dezvoltare si crestere economicã.

Bune practici folosite in promovarea culturii antreprenoriale

 

O lecþie pentru AFAFCI este cã, de fapt, mentalitatea dominantã a unei societãþi poate fi schimbatã de o asociaþie de femei de afaceri atâta timp cât acestea au un comportament constant ºi puternic. Conducerea AFAFCI a înțeles cã puterea unei organizaþii este datã  nu numai de numãrul membrelor, cimai les de calitatea lor, precum si de capacitatea, competenþele ºi aptitudinile lor. AFAFCI a învãțat cã membrele active, interesate ºi entuziaste sunt baza succesului asociaþiei. Membrele au înteles cã trebuie sã investeascã timp, talent ºi bani pentru a  atinge un obiectiv comun. O altã lecþie a fost necesitatea de a dezvolta o culturã asociativã în rândul membrelor. În consecinþã au învãțat cum sã își exercite drepturile democratice si cum sã își uneascã  eforturile de advocacy. Multe femei s-au alãturat Camerei de Comerþ si Industrie Brasov ºi asociaþiilor profesionale într-un efort menit a-ºi îmbunãtãþi cunoºtinþele profesionale. Alte doamne au fost alese chiar în poziții de conducere în aceste asociaþii.
O lecþie crucialã pentru AFAFCI  a fost cã puterea vine din sprijinul comunitãþii. Implicarea ONG-ului în diferite probleme cu care s-a confruntat comunitatea a permis câºtigarea respectului ºi sprijinului cetãþenilor. Pentru a obþine acest sprijin, membrele asociaþiei au participat la proiecte ºi acþiuni în beneficiul brasovenilor, cum ar fi Centrul pentru Persoanele fãrã Adãpost, eforturile de prevenire a cancerului, campanii de vaccinare pentru grupuri minoritare din zonele rurale ºi centre pentru persoanele cu nevoi speciale.
De asemenea,  AFAFCI recunoaºte necesitatea de a participa la elaborarea politicilor publice. În plus faþã de dialoguri periodice cu factorii de decizie locali pentru rezolvarea problemelor femeilor, preºedintele AFAFCI participã la reuniunile Comisiei Judeþene pentru Egalitatea de ªanse, în care susþine eliminarea barierelor de gen ºi gãsirea mãsurilor adecvate pentru punerea în aplicare a egalitãþii de ºanse în viaþa comunitãþii. AFAFCI a luat poziþie în mod public în dezbaterea privind impozitele salariale, ca parte a Strategiei de Dezvoltare a Zonei Metropolitane Braºov. Participarea membrelor AFAFCI la seminarii, mese rotunde sau audieri publice a provocat un rãspuns pozitiv din partea organismelor publice ºi private ºi a consolidat imaginea asociaþiei ca organism care lucreazã în interesul comunitãþii.
AFAFCI a învãþat cã transparenþa activitãþii sale este o altã cheie a succesului. În consecinþã, liderii asociaþiei s-au concentrat pe construirea imaginii unei asociaþii dinamice, cu femei de afaceri de succes care pãstreazã o strânsã legaturã cu obiectivele comunitãții. AFAFCI a folosit conferinþele  de presã ca instrument pentru transparenþã ºi atragerea de publicitate. În anul 2006 AFAFCI a lansat premiul „Femina Press” pentru jurnaliºti-femei.

AFAFCI a învãþat ºi despre necesitatea ºi importanþa dezvoltãrii  reþelelor cu alte organizaþii ºi de a fi prezentã alãturi de alte  ONG-uri ºi societarea civilã. De la început, AFAFCI a  dezvoltat relaþii de cooperare cu organizaþiile de femei care acþioneazã în þarã. Ca membru fondator al douã coaliþii de organizaþii de femei, AFAFCI a adus o contribuþie importantã la procesul de creare si dezvoltare a acestor iniþiative.

 

      Proiecte initiate de asociatie

Promovarea dialogului

Acest proiect, realizat în parteneriat cu Primãria Municipiului Braºov între 2002 ºi 2003, a avut scopul de a îmbunãtãþi abilitãþile ºi cunoºtinþele funcþionarilor publici. AFAFCI a oferit ocazia membrelor sale de a discuta cu funcþionarii publici despre barierele birocratice cu care se confruntã femeile în afaceri.

 

 

Promovarea antreprenoriatului feminin prin serviciile de învãþãmânt preºcolar

Acest proiect, desfãșurat în perioada 2004-2005, a avut scopul de a proiecta si dezvolta un model operaþional de promovare a antreprenoriatului feminin prin dezvoltarea de servicii educaþionale preºcolare. Proiectul a fost promovat de cãtre autoritãþile orasului Prato din Italia, în parteneriat cu Consiliul Judeþean Braºov ºi AFAFCI. În februarie 2006, AFAFCI a oferit un curs de formare pentru educatorii români. În mai 2006, un Birou de Consultanþã sponsorizat de autoritãþi s-a deschis pentru a oferi informaþii juridice cu privire la reglementãrile UE, naþionale ºi locale în domeniu, informaþii ºi consultanþã cu privire la tipurile de servicii educaþionale la nivel preºcolar (creºe, grãdiniþe, centre de joacã, etc), aspecte culturale, modalitãþi de finanþare, precum ºi construirea unui plan de afaceri, printre alte lucruri. O conferinþã de presã a prezentat comunitãþii locale rezultatele proiectelor ºi a anunþat existenþa Biroului de Consultanþã ºi de Informaþii.

 

 

Conferinta Nationala  Femeilor de Afaceri din Romania

Conferinþa a fost organizatã de CAFA, Asociaþia Femeilor de Afaceri ºi a Femeilor Conducãtoare de Întreprinderi Braºov (AFAFCI) ºi Centrul Internaþional pentru Întreprindere Privatã (CIPE România) in 3-4 iunie 2005. Aceasta a IV-a editie a conferintei a avut o participare de peste 100 de persoane – membre ale asociaþiilor care fac parte din Coaliþia Asociaþiilor Femeilor de Afaceri din România, reprezentante ale unor camere de comert, ale unor banci, media.

 

Proiectul “Alesii nostri”

Asociatia Femeilor de Afaceri si a Femeilor Conducatoare de Intreprinderi Brasov a avut initiativa organizarii unei intalniri cu candidatii la functia de primar al municipiului Brasov. Evenimentul s-a desfasurat in data de 13 mai 2008, in sala de conferinte a Camerei de Comert si Industrie Brasov, bucurandu-se de o mare participare a membrelor asociatiei, media, dar si a unor reprezentanti ai societatii civile. Au raspuns invitatiei un numar de cinci candidatii, dezbaterea fiind moderata de Corina Dragomirescu de la Academia de Advocacy din Timisoara. AFAFCI din start s-a declarat o organizatie apolitica, insa interesata de viitorul orasului, de aceea a dorit ca discutia sa fie una pragmatica si echitabila, pentru a identifica viziunea si responsabilitatea candidatilor la functia de Primar al Brasovului. Astfel, fiecare candidat a trebuit sa raspunda, intr-un timp prestabilit, la patru intrebari privind candidatura la functia de primar: care sunt obiectivele mandatului la aceasta functie, ce rezultate preconizeaza ca vor atinge, cum va putea societatea civila sa monitorizeze progresul anual al programului viitorului primar si indicatorii propusi, dar si cum vad colaborarea cu ONG-urile brasovene in viitor. In finalul discutiilor, candidatii au raspuns intrebarilor membrelor AFAFCI si ale altor participanti, acestea vizand in special planul urbanistic general al Brasovului, mediul, turismul si ce le vom oferi turistilor in viitor, parcarile, implicarea ONG-urilor in programe comune cu administratia publica, somaj, educatie si tineri etc.

 

 

Proiectul Femina Vip

Lansat în decembrie 2000, proiectul s-a impus în comunitatea localã ca o manifestare de larg interes. Ultima editie a avut loc in 2007. Proiectul "Femina Vip - Braºov" a urmarit combaterea atitudinii de descurajare, de blazare ºi izolare, care caracterizeazã o bunã parte dintre femeile comunitãþii locale, stimularea dorinþei de participare a acestora la dinamica societãþii, schimbarea mentalitãþii privind rolul ºi locul femeii în societatea contemporanã româneascã, capacitãþii femeilor de a rãspunde „provocãrilor" actuale. Proiectul s-a dorit a fi o dovadã cã respectul faþã de potenþialul femeilor poate fi impus numai printr-o competiþie directã, o astfel de abordare determinând deschiderea unor noi orizonturi pentru societate. Totodatã, proiectul este expresia promovãrii culturii egalitãþii de ºanse a femeii cu bãrbatul în beneficiul societãþii. Peste 350 de candidate au participat la cinci editii. Proiectul s-a adresat femeilor cu realizãri remarcabile în domeniile economic, social, cultural, artistic, sportiv, sãnãtate, învãþãmânt, sau administrativ. Trofeul „Femina VIP”  a fost atribuit (câte unul pentru fiecare eveniment), impreunã cu mai multe premii (diplome ºi premii în bani).Femina Vip Brasov a fost rezultatul unui parteneriat fructuos intre asociatie si institutii locale relvante, autoritatile locale, media, mediul de afaceri si societatea civila.Proiectul a fost recunoscut si la nivel enuropean, fiind mentionat intr-un studiu de caz al Comisiei Europene publicat in anul 2010.Proiectul a fost preluat de Asociatia Femeilor de Afaceri din Serbia .

 

 

  Proiecte in derulare

 

AFAFCI continuã sã dezvolte proiecte de responsabilitate sociala în beneficiul comunitãþii locale. In cadrul Programului AFAFCI ”Noua ne pasa” lansat in anul 2009, asociatia a dezvoltat numeroase proiecte ca rezultat al parteneriatelor multiple cu organizatii si institutii locale.

Proiectul „Firma de Exercitiu”

Ca parte a unui parteneriat activ cu Colegiul National Economic "Andrei Barseanu" din Brasov, asociaþia este implicatã în punerea în aplicare localã a Programului Naþional. Membrele asociaþiei ofera know how-ul lor prin sesiuni de coaching, mentoring ºi seminarii elevilor. De asemenea, activeaza in cadrul comisiilor de jurizare a Competitiilor Business Plan,  sprijina organizarea Targului Firmelor de Exercitiu local si regional, promoveaza rezultatele elevilor ºi cadrelor didactice în presa localã. În 2011, Asociatia a acordat o diploma de excelenta uneia dintre firmele de exercitiu, in cadrul Premiilor de Excelenþã anuale organizate de Camera de Comert si Industrie Brasov. Asociaþia are ca scop dezvoltarea spiritului antreprenorial al elevilor.Colaborarea dintre asociatie ºi Colegiul National Economic "Andrei Barseanu" s-a dovedit a fi foarte utila pentru ambele pãrþi, deoarece a luat forma unui schimb de experienta între femeile de afaceri, studenti, si profesori. Membrii asociaþiei au învãþat cã existã un potenþial neutilizat în rândul elevilor, care trebuie ghidat si fructificat pentru a raspunde nevoilor comunitãþii pentru ca viitorii angajatori ºi angajaþi sa fie bine pregatiti. Elevii au aflat cã trecerea de la teorie la practicã nu este deloc usoara. Existã o mulþime de lacune care pot fi umplute numai cu experienþã, fapt usor realizabil datorita mentorilor care le stau la dispozitie. Afland povesti de succes si avand modele de urmat  reprezinta o sursa de inspiratie pe care ei o pot utiliza pentru a reusi in viata.

 

Proiectul “Stagii de practica”

 

In cadrul acestui proiect, studentii au ocazia sa interactioneze direct cu mediul business, intr-un cadru mai putin formal. Idea de baza a fost aceea de a oferi studentilor suport si sprijin, de a initia un dialog cu acestia si de a manifesta deschidere si interes fata de problemele cu care se confrunta ei. Acest proiect este doar o componenta in parteneriatul  de tip castig-castig pe care studentii  si membrele AFAFCI si l-au propus. Parteneriatul are un dublu scop: pe de o parte, acela de implicare in  dezvoltarea tinerilor, de a le oferi sansa construirii unei cariere, iar pe de alta parte, de a beneficia de potentialul, creativitatea si entuziasmul lor, in scopul revigorarii comunitatii si a mediului de afaceri brasovean. Proiectul a cuprins si doua evenimente adiacente “Frumusetea afacerilor” si “Retentia tinerilor de valoare in comunitatea locala si mai ales, in Romania”. AFAFCIeste un partener constant, de traditie al AIESEC Brasov si sprijina aceasta asociatie a studentilor, atat la nivelul Asociatiei  Femeilor de  Afaceri si a Femeilor Conducatoare de Intreprinderi Brasov, cat si individual, prin companiile membrelor.

 

Platforma “Knowhow Women’s Corporate Citizenship”

 

Center for International Private Enterprise (CIPE) a construit o platforma online care va conecta asistenþã tehnica, gratuitã, voluntara cu organizaþiilor de afaceri ale societatii civile în þãrile în curs de dezvoltare. Ca parte a iniþiativelor de cetãþenie corporativa la nivel mondial, personalul corporativ ºi alti profesioniºti bine pregãtiþi sunt liberi ºi chiar încurajati sã-si voluntarieze timpul si expertiza unor cauze diferite ºi organizaþii care cautã la randul lor  asistenþã tehnicã. AFAFCI impreuna cu alte organizatii si asociatii din intreaga lume fac parte din aceasta platforma.